جامعه حسابداران رسمی ایران

نشانی: تهران، خیابان سپهبد قرنی، تقاطع كریم‌خان زند، خیابان امانی، شماره 4
تلفن: 42925
شماره پیامک: 300042925
پست الكترونیک: info@iacpa.ir

مهندسی فناوری اطلاعات هوشمند روش پردیس (پشتیبان فنی)

تلفکس: 88533079 - 88533078