درباره ما

جامعه حسابداران رسمي ايران به منظور اعمال نظارت مالي بر واحدهاي توليدي ، بازرگاني و خدماتي ، همچنين حصول اطمينان از قابل اعتماد بودن صورتهاي مالي واحدهاي مزبور در جهت حفظ منافع عمومي ، صاحبان سرمايه و ديگر اشخاص ذيحق و ذينفع بر اساس لايحه مصوب 1372/10/21 و اصلاحيه مورخ 1372/11/17 مجلس شوراي اسلامي ( قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابدارن ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي) رسميت يافته و از نيمه دوم سال 1380 فعاليت خود را آغاز كرده است. طبق ماده 2 اساسنامه هدف از تشكيل جامعه عبارتست از تنظيم امور و اعتلاي حرفه حسابداري و حسابرسي در كشور و نظارت حرفه اي بر كار حسابداران رسمي از طريق:
 1. تشكل حسابداران رسمي
 2. بهبود و گسترش خدمات حرقه اي از طريق كمك در تهيه، تدوين، اشاعه و ارتقاي اصول و استانداردهاي حسابداري، حسابرسي، خدمات مالي و آيين نامه رفتار حرفه اي
 3. بالابردن دانش تخصصي حسابداران رسمي از طريق گسترش و بهبود آموزش ، انجام تحقيقات و انتشار نشريات تخصصي و حرفه اي
 4. برقراري ارتباط مستمر فني و حرفه اي بين اعضا
 5. ارتباط با موسسات و تشكلهاي حرفه اي منطقه اي و بين المللي و درصورت نيازعضويت در آنها

خدمات حسابداران رسمی

خدمات تخصصي قابل ارائه توسط موسسات حسابرسي عضو و حسابداران رسمي شاغل انفرادي طبق مفاد بند (ت) ماده (1) اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران به شرح زير مي باشد :
 • خدمات حسابرسي شامل انواع حسابرسي
 • بازرسي قانوني
 • مشاوره مديريت مالي
 • طراحي و پياده سازي سيستم مالي
 • خدمات مالي و حسابداري و مالياتي
 • نظارت بر تصفيه
 • خدماتي كه توسط دادگاهها و مراجع قضايي در چارچوب موارد فوق الذكر ارجاع و توسط حسابدار رسمي پذيرفته مي شود
 • ارزیابی سهام و داوری مالی